بازدید دوره ای

کلیه محصولات شرکت وارش حداقل سالی دوبار توسط تکنسین های فنی شرکت بازدید و در صورت مشکل سرویس فنی خواهند شد، بازدید های دوره ای افزون بر مواردی است که کاربر تقاضای سرویس سیستم را داشته باشد همچنین در پایان سرویس سیستم فرم بازدید توسط تکنیسن های وارش تکمیل و موارد اصلاح شده در آن مرقوم گردیده و در نهایت به تایید مسئول مربوزطه خواهد رسید.