بیمه

کلیه محصولات شرکت وارش به مدت شش ماه از بیمه طلایی برخوردار می باشند که طی این مدت حتی در صورت آسیب عمدی به سیستم کلیه هزینه ها و سرویس کامل سیستم به عهده شرکت خواهد بود.